• 028 66748 789
  • Dịch vụ nhân sự: 093 779 4357
  • Dịch vụ việc làm: 0903 015 012
Menu

Mẫu TK1 mẫu mới nhất

Mẫu TK1 áp dụng cho cá nhân tham gia BHXH mới tham gia lần đầu hoặc cần điều chỉnh các thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến các quá trình tham gia BHXH của cá nhân